ЭРЭМХИЙ I

Эрж хайх зантай, үе үе эрдэг.

Ижил үг:

ЭРЭМХИЙ II