ЭРГҮЙ II

Эр нөхөргүй: эргүй эм (эр нөхөргүй эмэгтэй хүн) - Эргүй эм задархай. ААЗ.

Ижил үг:

ЭРГҮЙ I