ЭРГҮЙ I

Чадал тэнхээгүй: эргүй хүн (чадал хүч, тэнхээ муухан хүн).

Ижил үг:

ЭРГҮЙ II