ЭРВЭС :

эрвэс сэрвэс (энд тэнд овойсон, ийш тийшээ сөрдийсөн байдал); эрвэс хийх (мал амьтан дэлгэрэнгүй...