ЭРВЭЭЛЖ

1. [хүндэтгэл] Эмээл: эрвээлжин эмээл (ихэс дээдсийн тохдог эмээл);


2. Хүүхдийн жижиг эмээл.