ЭРВЭЭЛЖЛЭХ

Эмээллэх: морь эрвээлжлэх (морь эмээллэх).