ЭЛЭНГЭ

Хуучирч элтэрч муудсан юм: элэнгэ хувцас (хуучирч муудсан хувцас хунар).