ЭЛГЭН I

Ойр дотно, төрөл: элгэн нутаг (төрөлх нутаг), элгэн садан (мах цусны холбоо бүхий дэлгэрэнгүй...

элгэн нутаг төрөлх нутаг
элгэн садан мах цусны холбоо бүхий хүмүүс, ойрын төрлийн хамаатан
төрөл элгэн нэг овог аймгийн мах цусны барилдлагатай хүмүүс
ураг элгэн бүх хамаатан садан
Ижил үг:

ЭЛГЭН II:

ЭЛГЭН III:

ЭЛГЭН