элгэн садан
мах цусны холбоо бүхий хүмүүс, ойрын төрлийн хамаатан