ЭЛДЛЭГ

Элдэх үйлийн нэр, элдүүр: элдлэг сайтай арьс (элдүүр сайтай арьс).