төрөл элгэн
нэг овог аймгийн мах цусны барилдлагатай хүмүүс