ЭДЭН III:

эдэн эдэн хийх (илжиг зэрэг амьтны сайварлах байдал).

Ижил үг:

ЭДЭН

ЭДЭН I

ЭДЭН II: