ЭЕВРЭГ

Сэтгэлд нийлэмжтэй, зохистой, эелдэг, нааштай: эеврэг эелдэг [хоршоо] (найрсаг, ялдам зан ааш).