ЭЕДЭХ

1. Цагийн байдал зөөлрөх, хүйтний эрч сулрах: эедэх зөөлрөх [хоршоо] (хүйтний эрч суларч урин цаг дэлгэрэнгүй...


2. Намдах, зөөлрөх сулрах: өвчин эедэх (өвчин илаарьших); 2. Эе эвтэй болох: хүмүүс эедэх (муудалцсан хүмүүс эв эеэ дэлгэрэнгүй...
эедэх зөөлрөх хүйтний эрч суларч урин цаг ирэх
эедэх аядах хатуу зүйл зөөлрөх, сулдах янзтай болох
бороо эедэх бороо намдах
өвчин эедэх өвчин илаарьших
хүмүүс эедэх муудалцсан хүмүүс эв эеэ олох
эедэх найралдах эе эвээ олох