ЭЕЛЭЛ

1. Эелэх үйлийн нэр;


2. Эвлэл: эелэл эвлэл [хоршоо] (эелэх, эвлэх үйлийн нэр);
3. Зүй зохис, эе эв.

эелэл эвлэл

эелэх, эвлэх үйлийн нэр