ЭЕВЭРГҮҮ I

Найман хүллийн нэг, эх газрыг төлөөлнө.

Ижил үг:

ЭЕВЭРГҮҮ II