ЭЕДҮҮЛЭХ

Юмыг зөөлрүүлэх, сулруулах, хөнгөрүүлэх: ачааг эедүүлэх (ачаа барааны багласан аг сулруулах, ачааг дэлгэрэнгүй...