ЭЕГҮЙДЭХ

Хэтэрхий эегүй болох, эегүйн учир зохисгүйдэх.