ЭДЭН II:
/ амьтан /

эдэн улт тагтаа (нэг зүйл тагтаа шувуу).

Ижил үг:

ЭДЭН

ЭДЭН I

ЭДЭН III: