эд эдлэл ~ эдлэл хэрэглэл
хүний хэрэглээний бүхий л зүйл