эд өлөг
а. Түүхий эд; б. Эртний булш бунхнаас гаргаж авсан зүйл