эд бараа
хүмүүсийн хэрэглэх эдлэл, барааны ерөнхий нэр