эдийн эзэн
/ хуучирсан /
хулгайд алдсан юмны жинхэнэ эзэн