эдийн засгийн шинэчлэл
нийгмийн хөгжлийн хурдац, гадаад дотоод харилцааны хөгжил, өөрийн орны ирээдүйн зорилт зэргээс шалтгаалан хийгдэх, эдийн засгийн бодлогын өөрчлөлт