эдийн засгийн бодлого
төрөөс улс орны эдийн засгийг хөгжүүлэх чиг шугам