эдийн засаг
тухайн нийгэм оршин тогтнох үндэс суурь болсон үйлдвэрлэлийн харьцааны цогц ухагдахуун