эд хуваах
а. Хүний хөрөнгө зоорийг хувааж эзэмших; б. Хулгайн юмыг учир мэдэж хуваан авалцах