эд хөрөнгө
хүний хурааж цуглуулсан эд зүйл, мөнгө төгрөг