эгэл биш
а. Ямар нэг язгуур угсаатай; б. Жирийн бус, бусдаас онцгой