ЭГЭВЧ

Хазаарын зуузайны гархинд торгосон ацтай гохт төмөр: эгэвч торгох (хазаарын зуузайн зүүлт төмрийг дэлгэрэнгүй...