ЭГШЭЭЛГЭХ

Бусдаар агшуун болгох: хусам эгшээлгэх (нойтон хусмыг удаан хадгалж хатууруулах).