ЭВДРЭЛДЭХ

Хүмүүсийн эв эвдрэх: хүмүүс эвдрэлдэх (хүмүүс эв эвдэрч, хоорондоо таарч тохирохгүй болох).