ЭВДРЭЛЦЭХ

Хүмүүсийн эв түнжин тасрах, муудалцах, бие биедээ хар санах: эв эвдрэлцэх (хүмүүс бие биедээ итгэхгүй дэлгэрэнгүй...