ЭВДРЭМТГИЙ

Эвдрэх нь олонтоо, байнга эвдэрч байдаг.