эвдрэл самуурал
хүмүүсийн эв эе эвдэрч үймээн түйвээн болох нь