ШИНЖИЛГЭЭН

1. Судалгаа: шинжилгээний ажил (шинжлэн судлах ажил), шинжилгээний анги (хээрийн дэлгэрэнгүй...


2. Аливаа юмны бүтцийг тодорхойлох судалгаа: шинжилгээ хийлгэх (юмны бүтэц байдлыг тодорхойлох судалгаа хийлгэх) - Хурандаа дэлгэрэнгүй... Дожоодорж. Зүүний сүвэгч., цусны шинжилгээ (цусны бүтэц найрлагын судалгаа), эмнэлгийн шинжилгээ (а. Эмнэлгийн туршилт судалгаа; б. Биеийн ерөнхий байдал, өвчний байдлыг тодруулахаар хийсэн эмнэлгийн шинжилгээ).