ШИНЖЛЭЛЧ

Судлаач, шинжлэгч: шинжлэлч хүн (судлаач хүн), хэл шинжлэлч (хэл судлаач), дэлгэрэнгүй...

шинжлэлч хүн судлаач хүн
хэл шинжлэлч хэл судлаач
байгалийн шинжлэлч байгалийн ухааны судлаач