ШИНЖЭЭЧИН

1. [хуучирсан] Ёр бэлгэ шинждэг хүн - Шинжээч цагаан хүүхэн, гүйгээд хүрээд ирэв. Жангар;


2. Шинжлэн судлагч, туршин үзэгч, ажиглагч: шинжээч хүн (туршин ажиглагч хүн) - Энэ хүн явах зам чигийнхээ уул усыг анддаггүй, дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Миний монгол;

3. Шинжлэгч: шинжээч эмч (шинжлэгч эмч).