ШИНХЭГТЭЙ

Шинхэг байгаа: шинхэгтэй хувцас (шивтэр үнэр нэвт шингэсэн хувцас).