ШИНЖЛЭХ

Судлах: шинжлэх ухаан (байгаль, нийгэм, сэтгэхүйн хөгжлийн зүй тогтлыг судлах сургаалуудын тогтолцоо) дэлгэрэнгүй...

шинжлэх ухаан байгаль, нийгэм, сэтгэхүйн хөгжлийн зүй тогтлыг судлах сургаалуудын тогтолцоо
байгалийн шинжлэх ухааны нээлт материаллаг ертөнцийн хувьд урьд өмнө мэдэгдээгүй байсан, бодитойгоор оршигч зүй тогтол, шинж чанар, юмс үзэгдлийг магадалж, танин мэдэхүйн түвшинд оруулсан үндсэн өөрчлөлт, ойлголт
шинжлэх ухааны нээлт байгаль, нийгмийн шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн процесст оруулсан шинжлэх ухааны шинэ ололт, амжилт
шинжлэх хааны хүрээлэн Шинжлэх ухааны төв байгууллага
шинжлэх ухааны академи эрдэм шинжилгээний ажлыг удирдан зохион байгуулах дээд байгууллага
байгалийн хууль зүйг шинжлэх байгалийн хууль зүйг судлах
нийгмийн хөгжлийн хуулиудыг шинжлэн судлах нийгмийн хөгжлийн хуулиудыг судлан шинжлэх
уул уурхайн баялгийг шинжлэн судлах уул уурхайн баялгийг судлан шинжлэх
судлах шинжлэх байгаль нийгмийн элдэв үзэгдлийн учир шалтгаан зүй тогтлыг нээн илрүүлэх, ажиглан туршиж, шинж тэмдгийг нь илрүүлэх