ШАРГИХ

1. Олон төмөрлөгийн зүйл болон хатуу юмны зэрэг зэрэг харших чимээ гарах - Буруудаа дэлтэй улаанд нь мөс нь дэлгэрэнгүй.... Ардын дуу:


2. Ус бороо зэргийн хүчтэй урсах дуу чимээ: мөндөр шаргих (мөндөр хүчтэй буухад гарах дуу чимээ) - Хурмастын мөндөр шаргиад дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа:

3. Голио царцаа зэрэг амьтны дуугарах: голио шаргих (голио дуугарах чимээ гарах) - Голио царцаа жингэнэн шаргина.дэлгэрэнгүй... 3. Хурдан дуусах, барагдах.

мөндөр шаргих мөндөр хүчтэй буухад гарах дуу чимээ
голио шаргих голио дуугарах чимээ гарах