ШАРДАХ

1. Хэтэрхий шар болох: өнгө нь шардах (өнгө нь хэт шар болох):


2. [шилжсэн] Хор шар нь хөдлөх.