ШАРЖИГНУУЛАХ

Шар шар дуугаргах: цаас шаржигнуулах (цаас шар шар хийн дуугаргах), өвс шаржигнуулах (өвс шар шар хийн дуугаргах) дэлгэрэнгүй...

цаас шаржигнуулах цаас шар шар хийн дуугаргах
өвс шаржигнуулах өвс шар шар хийн дуугаргах