ШАРЗ III

Нэг зүйл эрдэс бодис.

Ижил үг:

ШАРЗ I

ШАРЗ II