ШАРИГ

Хатааж нүдээд үйрмэг, сэвсгэр болгосон мах.