ШАРДУУЛАХ

1. Хэтэрхий шар өнгөтэй болгох:


2. [шилжсэн] Хор шарыг нь хөдөлгөх.