ШАРЖИГНАХ

Шар шар хийсэн чимээ гарах - Тэрэгний хүнд мөөрөн доор голын хайрга шаржигнан байлаа. С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос., шаржигнах чимээ сонстох (шар шар хийсэн чимээ сонстох) - Гэтэл түргэн алхаатай хүнд хөлийн чимээ гэрийн гадаа шаржигнан ирэх нь Хүрлээгийн сэтгэлийг сэрдхийлгэв. П.Хорлоо. Багш., тос шаржигнах (тосонд хайрахад шар шар хийх чимээ гаргах).

шаржигнах чимээ сонстох шар шар хийсэн чимээ сонстох
тос шаржигнах тосонд хайрахад шар шар хийх чимээ гаргах