ШАРДУУ

Шар маягийн: шардуу өнгөтэй (шар маягийн өнгөтэй).