ШАРГУУХАН

Нэлээд шаргуу; түргэхэн: шаргуухан ажиллах (нэлээд шаргуу ажиллах).