мөндөр шаргих
мөндөр хүчтэй буухад гарах дуу чимээ